St. Gabriel Parish, Ndeke Meanwood

Parish: St. Gabriel Parish, Ndeke Meanwood
About Us:

Priest In-charge Fr. Jude